Concurrentiebeding

Niettegenstaande een werknemer tijdens en na zijn/haar arbeidsovereenkomsten geen ‘daden van oneerlijke concurrentie’ mag stellen (art. 17, 3° wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) , kunt u ervoor kiezen een concurrentiebeding te sluiten (of een niet-concurrentiebeding, dat betekent hetzelfde). De werknemer verbindt zich er dan toe om, als hij de onderneming verlaat, zich niet voor zijn rekening of voor […]

Lees artikel

documenten (digitaal) handtekenen

theorie Op veel documenten moeten werkgever en/of werknemer handtekenen. Omwille van corona-maatregelen, telewerk en de algemene digitalisering is het soms makkelijker om digitaal te tekenen in plaats van met inkt. In de 1ste plaats spreken we over arbeidsovereenkomsten. Dit kan absoluut mondeling, maar dan wordt wel geacht dat dit een voltijds contract betreft van onbepaalde […]

Lees artikel

de anciënniteitspremie

Bent u tevreden over uw werknemer die al heel wat dienstjaren op de teller heeft staan? U kunt tot 2x in zijn/haar loopbaan een volledig vrijgestelde premie geven hiervoor: 1 x vanaf 25 jaar dienstanciënniteit met een premie van maximum de brutomaandwedde of maximum het gemiddelde van de brutomaandweddes in het bedrijf, 1x vanaf 35 […]

Lees artikel

de innovatiepremie

U kunt aan uw werknemer een innovatiepremie geven als die een ‘innovatief idee’ heeft gelanceerd dat een concrete meerwaarde betekent voor uw bedrijf. Mits het volgen van bepaalde voorwaarden, is dit volledig sociaal en fiscaal vrijgesteld van bijdragen. Voorwaarden De totale som van innovatiepremies pér kalenderjaar, mag in hun totaliteit niet meer bedragen dan 1% […]

Lees artikel

werknemerskorting op eigen producten of diensten

Als werkgever kun je een korting toestaan als de werknemer een product (die bij de werkgever zelf gemaakt en/of verkocht wordt) en dienst (die door de werkgever zelf verleent wordt) aankoopt. Zolang niet overdreven wordt, zijn er geen sociale en fiscale bijdragen op verschuldigd. Dus u overloopt best eens deze voorwaarden. Voorwaarden RSZ De kortingen […]

Lees artikel

aandelenopties / warrants

Een werkgever kan aan individuele werknemers aankoopopties toekennen die hen het recht geven om gedurende een vooraf bepaalde termijn aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (= de optieprijs). Volgens de fiscus, mag de totale waarde niet meer zijn dan 20% van de totale individuele brutoloonmassa van de betrokken werknemer. Als het reeds bestaande […]

Lees artikel

overdracht van auteursrechten

Als werknemers een ‘originele creatie’ ontwikkelen in het kader van arbeidsovereenkomst, kan er bekeken worden om een fiscaalvriendelijke vergoeding te geven in ruil voor de overdracht van de auteursrechten op deze originele creatie. De creatie moet wel een concrete vorm hebben (dus iets tastbaars, niet louter een idee) en de werknemer moet zijn/haar persoonlijke stempel […]

Lees artikel

de loonbonus

Of voluit het ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel’ is een vorm van alternatieve verloning die je kunt toepassen als er vooropgestelde collectieve doelstellingen worden behaald. Definitie Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Deze voordelen hangen af van de […]

Lees artikel

de winstpremie

De werkgever beslist of een deel van de winst van het afgesloten boekjaar kan gedeeld worden met zijn of haar werknemers. Het gaat dus om een eigen initiatief van de werkgever die elk jaar een eenzijdige beslissing neemt om al dan niet een winstpremie toe te kennen. Dat betekent dat als een bepaald jaar een […]

Lees artikel

onkostenvergoedingen

‘Kosten eigen aan de werkgever’ (afgekort KEW) zijn kosten die in een oorzakelijk verband staan met de uitvoering en/of het bestaan van de arbeidsovereenkomst. De werknemer zou m.a.w. deze kosten niet gemaakt hebben moest hij geen arbeidsovereenkomst hebben. voorbeelden zijn: parking, carwash, maaltijden onder de baan, representabel voorkomen, dienstverplaatsingen, professioneel gebruik van privétoestellen, thuiswerkvergoedingen, … […]

Lees artikel
1 2 3