voordelen (in natura/alle aard)

Een werkgever kan bepaald bedrijfsmateriaal aan de werknemer toekennen (bv. smartphone, laptop, tablet, internetabonnement …), die de werknemer niet alleen professioneel maar ook privé mag gebruiken. Dan doet die werknemer hem een ‘voordeel’, dat door de RSZ als een ‘voordeel in natura’ kan aanzien worden en dus sociale bijdragen op int en/of dat door de […]

Lees artikel

te koud om te werken?

Ja hoor, er bestaan temperatuursbepalingen die afhankelijk zijn van de fysieke werkbelasting. Bij meting door een droge thermometer mag de temperatuur niet lager liggen dan: 18° C voor zeer licht werk, 16° C voor licht werk, 14° C voor halfzwaar werk, 12° C voor zwaar werk, 10° C voor zeer zwaar werk. Zakt de temperatuur […]

Lees artikel

sociale balans

Na het afsluiten van uw boekjaar moet er een jaarrekening opgesteld worden die moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Hierin moeten de statistische gegevens over de tewerkstelling en opleidingen in uw bedrijf worden opgenomen in de zogenaamde sociale balans. Een werkgever die de verplichtingen in de sociale balans niet nakomt, riskeert geldboetes. […]

Lees artikel

de bedrijfsfiets

Naar analogie met een bedrijfswagen kunnen werkgevers ook een bedrijfsfiets aan hun werknemers geven. De bedrijfsfiets wordt beschouwd als een volledig vrijgesteld sociaal voordeel. Dus indien er ook privé met de bedrijfsfiets wordt gereden, moet er toch geen voordeel in natura berekend worden als men óók “op regelmatige basis” (wordt niet verder wettelijk verduidelijkt) met […]

Lees artikel

Vervaldata van de betaling van de sociale bijdragen

Altijd nà het afgelopen kwartaal (dus na maart, na juni, na september en na december) krijgt de afrekening van uw RSZ-bijdragen. Dit is de optelsom van alle sociale bijdragen die uw werknemers betalen (en die u hebt ‘bijgehouden’ want ze betalen dit niet rechtstreeks en die u hiermee doorstort naar de RSZ) én de zogenaamde […]

Lees artikel

gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

De ‘gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor opleidingen’ is een nieuw fiscaal voordeel dat vanaf 01/2021 mag toegepast worden. Hierdoor kunnen werkgevers een gedeelte van de loonkost van werknemers die opleidingen volgen, recupereren. Wat zijn de voorwaarden?  Voor wie?  Voor werkgevers waarbij hun betrokken werknemer(s) – met minstens 6 maanden dienstanciënniteit in het bedrijf – een minimum […]

Lees artikel

bedrijfswagen – berekeningsformules

Bij een bedrijfswagen met privégebruik, komt heel wat rekenwerk aan te pas om te bepalen met welke wagen u het best mee wegkomt. 3 zaken zijn belangrijk: de fiscale aftrekbaarheid, de CO2-solidariteitsbijdrage voor de werkgever en het belastbaar voordeel voor de werknemer. We sommen hieronder de nodige berekeningsformules op. De clou is: hoe groener, hoe […]

Lees artikel

fiscaalvriendelijke overuren

In 2022 komen de 1ste 180 overuren per werknemer in aanmerking voor de belastingvermindering van overuren.  Al jaar en dag bedraagt het voordeel voor de werkgever:   32,19% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor wat overuren betreft waarop een wettelijke overurentoeslag van 20% verschuldigd is;  41,25% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon, voor […]

Lees artikel

Glijdende werkroosters

Krachtens de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen moet elke werknemer zijn arbeidsprestaties verrichten volgens de roosters die duidelijk zijn gedefinieerd in het arbeidsreglement. De Arbeidswet (16 maart 1971, art. 20ter) maakt echter een systeem van glijdende uurroosters mogelijk, met dank aan de Wet op het Werkbaar en Wendbaar Werk (05 […]

Lees artikel

‘werkgevers’bijdragen

Welke vormen van bijdragen dient de werkgever te betalen en door te storten? Er zijn verschillende mogelijkheden die maandelijks of per kwartaal berekend worden. – sociale bijdragen = RSZ. Altijd nà het afgelopen kwartaal (dus na maart, na juni, na september en na december) is een RSZ-afrekening van uw RSZ-bijdragen van toepassing. Dit is de […]

Lees artikel
1 2 3