Concurrentiebeding

Niettegenstaande een werknemer tijdens en na zijn/haar arbeidsovereenkomsten geen ‘daden van oneerlijke concurrentie’ mag stellen (art. 17, 3° wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) , kunt u ervoor kiezen een concurrentiebeding te sluiten (of een niet-concurrentiebeding, dat betekent hetzelfde).

De werknemer verbindt zich er dan toe om, als hij de onderneming verlaat, zich niet voor zijn rekening of voor rekening van derden rechtstreeks of onrechtstreeks, te wijden aan soortgelijke activiteiten van uw onderneming omdat u op die manier schade kan ondervinden.

Wat zijn de toepassingsregels?

Let op: er zijn er strikte voorwaarden die moeten gevolgd worden op straffe van nietigheid van het concurrentiebeding.

 • Het moet betrekking hebben op ‘soortgelijke activiteiten‘ = alle activiteiten die opeenvolgend in concurrerende firma’s werden uitgevoerd, d.w.z. firma’s met eenzelfde beroepsactiviteit).
 • Het moet geografisch beperkt zijn tot de regio waar de ex-werknemer de werkgever concurrentie kàn aandoen en dit maximum tot het nationaal grondgebied.
 • Het moet beperkt zijn in de tijd met een maximum van 12 maanden na het contracteinde.
 • Er moet door de ex-werkgever een forfaitaire niet-concurrentievergoeding betaald worden! Dit wordt initieel wel eens vergeten. Deze vergoeding moet minstens de helft bedragen van het brutoloon dat overeenkomt met de geldigheid van het beding (dus 6 maanden brutoloon indien het beding 12 maanden duurt).
 • Het heeft geen uitwerking wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt
  • ofwel tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel na de eerste zes maanden door de werkgever zonder dringende reden in hoofde van de werknemer;
  • ofwel na de eerste zes maanden door de werknemer om een dringende reden in hoofde van de werkgever.
 • Ook zijn er loongrenzen om mee rekening te houden, let op: het kan natuurlijk zijn dat het loon stijgt gedurende de arbeidsovereenkomst. Iemand kan dus bij de opmaak van het beding niet aan de loonvoorwaarden voldoen, maar in de loop van het contract wél:
  • Het brutojaarloon van de werknemer moet meer zijn dan 35.761 € bruto (geldig sinds 01/012020), anders kan het überhaupt niet van toepassing zijn.
  • Als het brutojaarloon zich situeert tussen 35.761 € en € 71.523 (geldig sinds 01/01/2020), mag het beding slechts worden toegepast op categorieën van functies of op functies die aangeduid werden in de sectorale CAO. Als geen sectorale cao voorhanden is, kunnen de categorieën van functies of functies waarop een concurrentiebeding toegepast kan worden, aangeduid worden in een CAO, gesloten op ondernemingsniveau.
  • Als het brutojaarloon meer dan 71.523 € is (geldig sinds 01/012020) is, kan het concurrentiebeding zonder problemen worden toegepast, tenzij tóch de mogelijkheid werd uitgesloten door een sectorale of ondernemings-CAO.

Afstand doen van het concurrentiebeding?

Als het contract wordt beëindigd en u wil het beding tóch niet toepassen, moet u goed kijken hoe u het oorspronkelijke beding hebt opgesteld.

Geeft deze aanleiding tot de uitbetaling van de forfaitaire vergoeding, dan moet u binnen de 15 dagen vanaf de datum waarop de arbeidsrelaties effectief werden beëindigd, – liefst aangetekend – schriftelijk afzien van de toepassing van de clausule. U verzaakt dus aan de toepassing van het concurrentiebeding.

Als u dat niet tijdig doet, blijft het beding van toepassing en zal u de vergoeding moeten betalen, zelfs als de werknemer geen soortgelijke activiteiten gaat uitvoeren en zelfs als de geldigheidsvoorwaarden niet voldoen! Als de werknemer daarna toch wél activiteiten aanvangt die u concurrentie aandoet, dan hebt u wél recht op een terugbetaling van de forfaitaire vergoeding, verhoogd met hetzelfde bedrag.

Geeft deze autmatisch géén aanleiding tot de uitbetaling van de forfaitaire vergoeding, dan moet u niets doen als u het effectief niet wil toepassen. Het omgekeerde geldt natuurlijk als u het wél wil toepassen. Dan moet u binnen de 15 dagen vanaf de datum waarop de arbeidsrelaties effectief werden beëindigd, – liefst aangetekend – het beding schriftelijk activeren. U verzaakt dus standaard met de mogelijkheid om het alsnog toe te passen.

Wat als u het toepast en de werknemer overtreedt het beding?

De werknemer die het concurrentieverbod schendt, moet de vergoeding die hij van zijn werkgever ontving, terugbetalen , plus nogmaals hetzelfde bedrag als schadevergoeding. Let op: de werknemer kan aan de arbeidsrechtbank vragen om het bedrag van de schadevergoeding te verminderen, rekening houdende met de effectief veroorzaakte schade en de periode waarbinnen het concurrentiebeding wél nageleefd werd. Anderzijds kunt u tevens een hogere schadevergoeding krijgen als u de effectieve schade kunt bewijzen. Het werkt dus in twee richtingen.