de loonbonus

Of voluit het ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel’ is een vorm van alternatieve verloning die je kunt toepassen als er vooropgestelde collectieve doelstellingen worden behaald.

Definitie

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van:

  • individuele doelstellingen,
  • doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van een systeem van resultaatsgebonden voordelen,
  • doelstellingen gekoppeld aan de beurskoers, aan de vermindering van arbeidsongevallen en aan absenteïsme.

Voorwaarden

Er moet een toetredingsakte opgesteld worden dat ook goedgekeurd moet worden door het betrokken Paritair Comité. Alles kan online worden ingediend via www.bonusplannen.be (aan te raden!). Nadien moet het personeel een opmerkingenregister tekenen

De referteperiode waarin de collectieve doelstellingen moeten worden gehaald, is minstens 3 maanden. De toetredingsakte hoeft niet voordien opgemaakt worden, maar wel binnen het 1ste 1/3de deel van de referteperiode.

‘Collectieve doelstellingen’ wanneer u maar 1 werknemer hebt kan, maar u moet opletten dat het geen ‘individuele doelstelling’ wordt. Vanaf dat u 2 werknemers hebt, kan de loonbonus niet aan slechts 1 werknemer worden toegewezen. Wel zijn er (beperkte) anciënniteitsvoorwaarden mogelijk.

Sociale implicaties

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.413 € (2020), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%. Het is voor 100% aftrekbaar als beroepskost.

Fiscale implicaties

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.968 € (2020), per kalenderjaar en per werknemer.