de winstpremie

De werkgever beslist of een deel van de winst van het afgesloten boekjaar kan gedeeld worden met zijn of haar werknemers. Het gaat dus om een eigen initiatief van de werkgever die elk jaar een eenzijdige beslissing neemt om al dan niet een winstpremie toe te kennen. Dat betekent dat als een bepaald jaar een winstpremie wordt toegekend, dat niet impliceert dat die premie de volgende jaren automatisch wordt toegekend. Men bouwt dus geen ‘verworven recht’ op.

Voorwaarden:

  • Er is natuurlijk winst vereist
  • Maximum 100% van de boekhoudkundige winst
  • Maximum 30% van de totale brutoloonmassa
  • De winstpremie geldt voor àlle werknemers (inclusief vb. studenten, gelegenheidswerknemers,… zelfs uitzendkrachten). Maar er is wel de mogelijkheid om een anciënniteitsvoorwaarde (max 1 jaar) + een proratisering bij vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst toe te voegen.
  • De winstpremie kan niet worden toegekend aan bedrijfsleiders
  • De werknemers moeten schriftelijk geïnformeerd worden over de beslissing tot toekenning van een winstpremie.

Er moet een keuze gemaakt worden voor een identieke of een gecategoriseerde winstpremie.

  • identieke winstpremie: is het meest eenvoudig in te voeren, men bepaalt een vast bedrag voor alle werknemers of een vast percentage van het loon van alle werknemers. Invoering via een (buiten)gewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen.
  • gecategoriseerde winstpremie: het bedrag wordt bepaald op basis van een verdeelsleutel bepaald door objectieve elementen (anciënniteit, graad, functie, weddeschaal, vergoedingsniveau, vormingsniveau), alsook zijn er meer verplichtingen bij betrokken (vb. specifieke CAO of een toetredingsakte opmaken).

De werknemer betaalt op zijn winstpremie slechts forfaitair 7% personenbelasting en de gebruikelijke 13,07% RSZ. Er zijn géén werkgeversbijdragen van toepassing.

Dus bij interesse: bekijk eerst uw boekhoudkundige winst bij de afsluiting van uw boekjaar en neem dan gerust contact op met ons hierover.