te koud om te werken?

Ja hoor, er bestaan temperatuursbepalingen die afhankelijk zijn van de fysieke werkbelasting. Bij meting door een droge thermometer mag de temperatuur niet lager liggen dan:

 • 18° C voor zeer licht werk,
 • 16° C voor licht werk,
 • 14° C voor halfzwaar werk,
 • 12° C voor zwaar werk,
 • 10° C voor zeer zwaar werk.

Zakt de temperatuur op de werkplaats onder die waarden, dan moet de werkgever bepaalde maatregelen nemen die opgenomen moeten zijn in een ‘programma’ van technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de blootstelling aan koude en de daaruit voortvloeiende risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Welke maatregelen kunnen dit zijn?

 • de fysieke werkbelasting verlagen door de arbeidsmiddelen of de werkmethoden aan te passen;
 • alternatieve werkmethoden voorzien die de noodzaak van blootstelling aan overmatige koude verminderen;
 • de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
 • het verschaffen van kledij die de werknemers beschermt tegen de blootstelling aan overmatige koude;
 • het zonder kosten voor de werknemers ter beschikking stellen van aangepaste warme dranken.

Naast het uitvoeren van dat ‘programma van technische en organisatorische maatregelen’, moet de werkgever ook aanvullende maatregelen nemen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in open werklokalen, werkplaatsen in open lucht en winkelbanken in open lucht.

Jaarlijks tussen 01/11 en 31/03 moeten de open werklokalen en de werkplaatsen in open lucht van voldoende aantal verwarmingsinrichtingen voorzien zijn. Wanneer het nodig zou zijn en sowieso als het buiten onder +5°C gaat, moeten deze verwarmingsinrichtingen aanstaan. Een alternatief is dat deze in aparte lokalen staan, waar het personeel zich bij tussenpozen kan verwarmen.

Bij tewerkstelling in winkelbanken in open lucht die zich in de directe omgeving van de winkel bevinden, moeten in de volgende gevallen specifieke maatregelen worden genomen:

– bij minder dan +5°C: verboden om te werken in de winkelbanken in open lucht;

– bij minder dan +10°C (maar minstens +5°C):

1. moet de werkgever hen het volgende ter beschikking stellen:

 • een voldoende krachtige verwarmingsinrichting, tenzij maatregelen worden genomen waardoor deze werknemers zich geregeld en zo dikwijls als nodig kunnen verwarmen;
 • een vloer waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen;
 • beschutting om hen zo veel mogelijk tegen weer en wind te beschermen.

2. de werkgever mag hen niet tewerkstellen aan deze winkelbanken:

 • vóór 8u en na 19u;
 • langer dan 2 uur zonder onderbreking van ten minste 1 uur;
 • gedurende meer dan 4 uur/dag.

Bron: codex over welzijn op het werk, boek V., titel 1.